INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Podczas odwiedzania jakiejkolwiek strony internetowej, może ona przechowywać lub pobierać informacje z przeglądarki, głównie w formie plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć użytkownika, jego preferencji lub urządzenia i są najczęściej wykorzystywane w celu zapewnienia, że witryna będzie działać tak, jak tego oczekują użytkownicy. Informacje zazwyczaj nie identyfikują bezpośrednio użytkownika, ale mogą zapewnić mu bardziej spersonalizowane doświadczenie w sieci. Ponieważ szanujemy prawo użytkownika do prywatności, użytkownik może poniżej zrezygnować z akceptowania opcjonalnych plików cookie, czyli takich, które nie są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, należy kliknąć na poszczególne nagłówki kategorii. Blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na doświadczenia użytkownika związane z witryną i usługami, które możemy zaoferować.

ZARZĄDZAJ PREFERENCJAMI ZGODY

Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz pod tym linkiem

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.choroba-von-willebranda.pl
(dalej: „Regulamin”)

§ 1 Informacje wstępne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu www.choroba-von-willebranda.pl (dalej: „Serwis”) jest CSL Behring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy A. Branickiego 17, kod 02-972, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396368, o kapitale zakładowym 5000 złotych, NIP: 5272665880, adres elektroniczny: info.pl@cslbehring.com dalej: „Administrator”).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności użytkowników Serwisu oraz Administratora.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja )całości jego treści.
 4. Regulamin jest dostępny dla użytkowników nieodpłatnie przez cały okres działania Serwisu.
 5. Serwis oraz wszystkie jego elementy (w tym programistyczne, graficzne i inne) oraz nazwa podlegają ochronie prawnej i korzystanie z nich dozwolone jest wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie lub w stosownych przepisach prawa.

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Administrator jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją całości treści Regulaminu oraz oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między użytkownikiem Serwisu a Administratorem (dalej „Umowa”).
 3. Użytkownik nie powinien korzystać z Serwisu, jeśli nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu nie wymaga założenia konta.
 5. Administrator świadczy następujące usługi (dalej łącznie: „Usługi”):
  a. możliwość przeglądania zawartości Serwisu przez użytkowników;
  b. możliwość udostępniania treści Serwisu za pośrednictwem serwisów społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, Linkedin oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 6. Jakiekolwiek informacje zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane w szczególności jako reklama jakichkolwiek produktów leczniczych ani tym bardziej jako porada medyczna lub forma konsultacji. Dotyczy to także informacji pochodzących z prasy specjalistycznej.
 7. Administrator wyraźnie zastrzega, że wykorzystanie jakichkolwiek zamieszczonych w Serwisie informacji dotyczących zastosowania produktów leczniczych lub podejmowania jakichkolwiek innych działań o znaczeniu medycznym wymaga uprzedniego uzyskania fachowej porady lekarza lub farmaceuty, udzielonej po przeprowadzeniu kompleksowego wywiadu zdrowotnego.

§ 3 Moderator Serwisu

Jedną z funkcjonalności Serwisu jest moderowane przez profesjonalny podmiot trzeci, z którym Administrator zawarł odrębną umowę (dalej: „Moderator”).

§ 4 Informacje techniczne

 1. Do właściwego korzystania z Serwisu niezbędne są:
  a. sprzęt umożliwiający połączenie się z siecią Internet,
  b. dostęp do sieci Internet,
  c. dostęp do skrzynki pocztowej e-mail umożliwiającej wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail w celu zgłaszania naruszeń lub reklamacji oraz
  d. właściwie skonfigurowane oprogramowanie umożliwiające połączenie się z siecią Internet i przeglądanie zasobów Serwisu.
 2. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookie.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie przez użytkowników sprzętu lub oprogramowania utrudniającego, destabilizującego lub uniemożliwiającego w całości lub części bezbłędne funkcjonowanie Serwisu lub administrowanie Serwisem. Zabronione jest także podejmowanie innych działań zagrażających lub naruszających prawa lub interesy Administratora lub użytkowników.
 4. Administrator ostrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą sieci Internet wiąże się z pewnymi zagrożeniami, których całkowite wyeliminowanie jest niemożliwe. Przykładowo chodzi o możliwość narażenia na niechciane, szkodliwe oprogramowanie m.in. typu spyware lub malware, przechwytywanie poufnych danych, piractwo, wykorzystywanie nielegalnego oprogramowania lub czynności związane ze stosowaniem tzw. kryptoanalizy. Administrator podejmuje działania w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia powyższych zagrożeń poprzez zabezpieczenia serwerów i Serwisu, jednak nie może zagwarantować, że Serwis i serwery będą od nich wolne.
 5. Administrator zobowiązuje się informować użytkowników o przypadkach naruszeń przez podmioty trzecie stosowanych przez niego środków bezpieczeństwa dokonywanych w takim zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawa.

§ 5 Linki

 1. W Serwisie mogą znajdować się odniesienia (linki) do innych stron lub zasobów internetowych, niezależnych od Administratora, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli. Użytkownikom zaleca się zapoznanie się z odpowiednimi dokumentami mającymi zastosowanie do odwiedzanych stron prowadzonych przez podmioty trzecie.
 2. Administrator nie jest odpowiedzialny za dostępność, jakość oraz treść stron oraz zasobów, o których mowa w punkcie 1 powyżej, dlatego użytkownik powinien kierować wszelkie uwagi lub reklamacje dotyczące ww. stron i zasobów do ich administratorów.
 3. Administrator zezwala na umieszczanie na stronach internetowych odesłań (linków) prowadzących do strony głównej Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że treści zamieszczone na tych stronach nie będą naruszać prawa, w tym dóbr osobistych osób trzecich, jak również tajemnicy przedsiębiorstwa, know how, zasad współżycia społecznego czy też dobrych obyczajów.
 4. Administrator nie wyraża zgody na umieszczanie na stronach internetowych odesłań do treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności deep links, frame-links, oraz inline links, mogących w sposób bezprawny naruszyć prawa własności intelektualnej Administratora lub osób trzecich.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia linków lub materiałów umieszczonych w Serwisie przez użytkowników, w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym ich charakterze.

§ 6 Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do:
  a. przestrzegania Regulaminu
  b. nienaruszania w sposób bezprawny praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych jak i innych praw na dobrach niematerialnych Administratora lub osób trzecich,
  c. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub jakiekolwiek prawa użytkowników, w szczególności polegających na:
  1. zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o użytkownikach bez ich wyraźnej zgody (z wyjątkiem sytuacji, gdy powyższe czynności są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu),
  2. wzywaniu do nienawiści na jakimkolwiek tle,
  3. propagowaniu przemocy lub innych zachowań społecznie nieakceptowalnych,
  4. wyrządzających lub wzywających do wyrządzenia jakiejkolwiek szkody lub
  5. nawoływaniu do popełnienia czynu zabronionego,
  6. zachowaniu społecznie niewłaściwym;

  d. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu innych użytkowników lub Administratorowi.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczanych przez użytkowników i sprzecznych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 7 Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Usług i bezawaryjnego funkcjonowania Serwisu. Administrator nie może jednak zagwarantować, że Serwis będzie działać bez zakłóceń i błędów, a treści będą docierać do użytkownika w formie bezbłędnej i kompletnej. Administrator nie gwarantuje także, że użytkownik uzyska w Serwisie dokładnie takie informacje, jakich oczekuje lub potrzebuje.
 2. Administrator zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. Użytkownicy zostaną każdorazowo powiadomieni o planowanych przez Administratora przerwach technicznych i czasie ich trwania. O przerwach wynikłych z przyczyn niezależnych od Administratora lub przez niego nieplanowanych Administrator powiadomi Użytkowników niezwłocznie jak tylko to będzie możliwe, za pomocą dostępnych środków.
 3. Treści umieszczane przez użytkowników i Moderatora nie są poglądami, opiniami ani stanowiskami Administratora.

§ 8 Zgłaszanie naruszeń

 1. Zgłoszenia naruszeń Regulaminu, w tym dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres e-mail: info.pl@cslbehring.com
 2. Zgłoszenie naruszenia Regulaminu jest rozpatrywane niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora wiarygodnej informacji o naruszeniu.
 3. Administrator powiadomiony o naruszeniu niniejszego Regulaminu, w szczególności o pojawieniu się w Serwisie treści naruszających Regulamin lub jakiekolwiek prawa, może zablokować dostęp do treści, co do którego zgłoszono naruszenie, do czasu rozpatrzenia zgłoszonego naruszenia.
 4. Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać opis naruszenia oraz informacje pozwalające na zidentyfikowanie i zlokalizowanie kwestionowanego wpisu lub materiału, w szczególności odpowiednią podstronę.
 5. Administrator powiadomiony o naruszeniu przeanalizuje zgłoszenie i po stwierdzeniu jego zasadności i prawidłowości usunie kwestionowany wpis lub materiał z Serwisu.
 6. Administrator poinformuje drogą mailową osobę, która zgłosiła naruszenie oraz możliwego do zidentyfikowania przez Administratora użytkownika, którego dotyczy zgłoszenie, o sposobie rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonego naruszenia. Administrator może poprosić zgłaszającego o przekazanie dodatkowych informacji, które umożliwią mu zapewnienie właściwej reakcji.

§ 9 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Administratorowi na adres: CSL Behring sp. z o.o., ul. A. Barnickiego 17, 02-972 Warszawa lub przesłać na adres e-mail: info.pl@cslbehring.com
 2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej adres mailowy użytkownika i zwięzłe przedstawienie problemu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji może zwrócić się do użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, od daty dokonania odpowiednich uzupełnień.
 4. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację przesyłając wiadomość e-mail na adres elektroniczny Użytkownika oddany przy zgłaszaniu reklamacji.

§10 Własność intelektualna

 1. Właścicielem praw do domeny, Serwisu, jego nazwy, layoutu jest Administrator. Treści lub materiały umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora udostępniane są użytkownikom wyłącznie na osobisty użytek prywatny. Przez sam fakt umieszczenia lub udostępnienia tych treści lub materiałów Administrator nie udziela zgody ani nie przenosi na nikogo jakichkolwiek praw do tych treści lub materiałów.
 2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie lub udostępnianie wskazanych powyżej treści lub materiałów wymaga zgody Administratora, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem dozwolonego użytku osobistego oraz odpowiednich postanowień § 6 Regulaminu.
 3. Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia umieszczone w Serwisie podlegają ochronie prawnej.

§11 Korzystanie z informacji handlowej

 1. Serwis może stanowić informację handlową dotyczącą Administratora i jego usług lub produktów.
 2. Informacja handlowa zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów, chyba że wyraźnie to przy opisie takiej informacji zaznaczono.

§12 Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji jest nieodpłatnie dostępny w siedzibie Administratora w sposób pozwalający na jego odczytanie i utrwalanie oraz pod adresem www.choroba-von-willebranda.pl.
 2. Administrator informuje, że w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa ma prawo od niej odstąpić, chyba że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi skutkuje utratą prawa odstąpienia od umowy. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi polegającej na dostarczaniu treści cyfrowych dostępnych bezpłatnie w ramach Serwisu wraz z rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a w przypadku treści cyfrowych, które dostępne są po ściągnięciu na urządzenie Użytkownika (downloading), w momencie rozpoczęcia pobierania wybranego pliku z Serwisu.
 3. Prawo odstąpienia można wykonać poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 4. Administrator uprawniony jest do zablokowania dostępu do Serwisu użytkownikowi korzystającemu z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 5. Umowa ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez użytkownika z Serwisu.
 6. W razie zmiany Regulaminu, użytkownik zostanie poinformowany o zmianie oraz jej treści za pomocą Serwisu. Jednocześnie Administrator udostępni użytkownikowi nową wersję Regulaminu za pomocą Serwisu. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 7. Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia go w Serwisie w sposób określony w ust. 1., a zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od poinformowania o nich użytkowników w sposób określony w ust. 5.
 8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa oraz odpowiednie postanowienia regulaminu dostępnego pod adresem www.choroba-von-willebranda.pl.

§13 Kontakt

Wszelkie pytania bądź wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu lub zasad korzystania z Serwisu, Użytkownik może kierować na poniżej wskazany adres e-mail: info.pl@cslbehring.com.

POL-CRP-0122

© 2023 CSL Behring sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.